Regulamin „Zagadka z nagrodami”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem jest Krokus Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk sp.j. Pająków 25b, 26-704 Przyłęk, KRS 0000591513, NIP 811 177 02 60 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/krokusprzetwory / (zwanej dalej „Fanpage”)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  a) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest Fanem fanpage Organizatora na Facebooku w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie. Fan rozumiany jest jako osoba, która kliknęła „Lubię to” na fanpage Organizatora i tym samym jej profil jest widoczny dla administratorów fanpage na liście jego fanów
  b) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn.zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz odbioru i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz rozliczenia i odbioru nagrody.
 5. Dane osobowe Uczestników Organizator gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są wykorzystywane jedynie w celu nadania nagrody.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Uczestnikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Uczestnik ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 7. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 8. Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną zniszczone.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin.
 10. Konkurs trwa od 24.04.2020 do 24.04.2020 do godziny 23:59
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane w poście : Kto odgadnie nasz nowy smak syropu?
 2. Konkurs wygrywają 2 pierwsze osoby które poprawnie opowiedzą na zadane pytanie.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest Prezent w postaci zestawu 2 produktów firmy Krokus.
 2. Nagroda zostanie wysłana pocztą pod wskazany adres.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminu, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolonych, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.